GIỚI THIỆU
Hệ thống tổ chức
STT
   Tên cán bộ quản lý
     Chức vụ
1
KS ASEAN .Lê Thanh Tâm
Giám đốc
2
ThS KTS,KS ASEAN  Lê Thạnh Trị
Cố vấn kỹ thuật
3
KS ASEAN .Nguyễn Quốc Nguyên
P. GĐ-Trưởng Lasxd 424
4
CN. Lê Thị Mỹ Gấm
Kế toán trưởng-QL HC-KT
5
CN.Nguyễn Thị Hồng Vân
P. Phòng HC-KT
6
KS. Nguyễn Văn Chánh
Phó Trưởng Phòng kỹ thuật(Thiết kế)
 
7
KS. Nguyễn Minh Cảnh Phó Trưởng Phòng kỹ thuật( GS-QLDA)
TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY ACI
TỔ CHỨC CÔNG TY THEO 5S MÔ HÌNH LÀM VIỆC  CÔNG TY THEO PDCA