DỊCH VỤ » Thiết Kế
TƯ VẤN LẬP - CHUYỂN GIAO VÀ VẬN HÀNH BIM CHO CÔNG TRÌNH

 BIM viết tắt của từ Building Information Modeling

Diễn giải nghĩa: Chữ Building thường được dịch là (1) “công trình – danh từ” , information là thông tin, Modelling là quá trình mô hình hóa.  BIM = Mô hình Thông tin Công trình. Nhưng Building cũng có thế hiểu theo cách 2 là “Đang xây dựng – động từ” – BIM = Xây dựng Mô hình Thông tin. Thiết nghĩ các bạn nên hiểu theo 2 cách = Xây dựng Mô hình Thông tin Công trình.

Dữ liệu đầu vào

Chúng tôi nhận dữ liệu đầu vào là các bản vẽ 2D Cad, PDF hay file point cloud để xây dựng hô hình thông tin BIM 3D. Chúng tôi không chỉ cung cấp một bản mô hình BIM 3D hoàn chỉnh mà còn có hướng khách hàng của mình đến mục tiêu khai thác hiệu quả nhất dữ liệu mà nó mang lại như các thông số về kiểm soát thiết kế, nguồn lực hay quá trình điều phối, liên kết giữa các bộ phận.

Qui trình thực hiện

PHẠM VI ÁP DỤNG BIM TRONG CÔNG TRÌNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN:

Ngày 17/3/2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng.

Theo đó, lộ trình cụ thể được chia thành 2 giai đoạn với mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế, là công cụ để hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Giai đoạn 1, thực hiện từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Giai đoạn 2, thực hiện từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.